نکات مهم درست کردن ماکارون

چرا ماکارون دو فاز نمیشود و پایه نمیدهد؟

رطوبت در مواد اولیه

مواد را در مرحله ماکارونژ زیاد از هم هم زدید و مواد رقیق شده

ماکارون ها را قبل از اینکه سطح رویی آنها خشک شده باشد داخل فر گذاشته اید.

فر شما به اندازه کافی گرم نبوده

چرا ماکارون بعد از پخت به سینی فر میچسبد؟

مدت زمان پخت کافی نبوده

چرا ماکارون ترک میخورد؟

هنگام ضربه زدن روی میز خوب هوا گیری نکرده اید.

تنظیم نبودن فضای فر (عدم پخش یکسان گرما در فر)

چرا ماکارون در حین پخت کج میشود؟

قیف را هنگام پایپ کردن بر سینی فر عمود نگرفته اید

سینی فر کج بوده

زمان استراحت برای لایه بستن روی ماکارون طولانی بوده

ماکارون ها را در معرض باد مستقیم کولر یا پنکه یا پنجره قرار داده اید

زیاد بودن دمای فر

چرا داخل ماکارون خالی میشود؟

زیادی فولد کردن مواد

کم فولد کردن مواد

دمای بالای فر

دمای پایین

کم پختن مواد در فر

استراحت طولانی مدت

هم زدن کم یا زیاد مرنگ

مدیر سایت