دستور پیمانه ها

 

یک سوم مقدار

 

نصف مقدار

 

مقدار اصلی

4/1پیمانه 6قاشق سوپ خوری  

4/3پیمانه

3قاشق سوپ خوری+5/1قاشق چایخوری 3/1پیمانه 3/2پیمانه
2قاشق سوپخوری+2قاشق چایخوری 4/1پیمانه 2/1پیمانه
1قاشق سوپخوری+1و4/1قاشق چایخوری 2قاشق سوپخوری+2قاشق چایخوری 3/1پیمانه
1قاشق سوپخوری+1قاشق چای خوری 2قاشق سوپ خوری 4/1پیمانه
1قاشق چای خوری 5/1قاشق چایخوری 1قاشق سوپ خوری
مدیر سایت